Έκδοση απόφασης υπέρ του υπερθεματιστή σε δίκη ανακοπής κατά πλειστηριασμού ακινήτου.

02 Φεβρουαρίου 2023

Το δικηγορικό μας γραφείο, εκπροσωπώντας υπερθεματιστή σε δίκη ανακοπής κατά πλειστηριασμού ακινήτου, πέτυχε την έκδοση της υπ' αριθμ. 15226/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

Πιο αναλυτικά, ένα ακίνητο (διαμέρισμα) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κατασχέθηκε στις 11-11-2021, δυνάμει έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, την οποία οι οφειλέτες - ιδιοκτήτες του ακινήτου δεν προσέβαλαν. Στη συνέχεια, στις 22-06-2022, το διαμέρισμα εκπλειστηριάσθηκε και κατακυρώθηκε στον εντολέα του γραφείου μας (υπερθεματιστή). Περιήλθε δε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του δυνάμει της περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου που συνέταξε η υπάλληλος του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης), η οποία (περίληψη) καταχωρίστηκε νομίμως στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης - Υποκατάστημα Καλαμαριάς.

Στη συνέχεια, οι οφειλέτες άσκησαν ανακοπή και αίτηση αναστολής κατ’ άρθρο 933 και 938 ΚΠολΔ κατά α) του υπερθεματιστή (εντολέα του γραφείου μας), β) της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού που ήταν δικαιούχος της απαίτησης, γ) της έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού του ακινήτου και δ) της περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου, προβάλλοντας ως λόγους ανακοπής (αρχικούς και πρόσθετους) τους ακόλουθους:

1) ότι η έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου με ηλεκτρονικά μέσα και η περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης είναι άκυρες, διότι δήθεν είναι διαφορετικό πρόσωπο το επισπεύδον τον πλειστηριασμό σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις και διαφορετικό στις προσβαλλόμενες πράξεις.

2) ότι η προδικασία του πλειστηριασμού πάσχει ακυρότητας λόγω μη δημοσιοποίησης του καταλόγου συμμετεχόντων στον πλειστηριασμό.

3) ότι δήθεν επισπεύσθηκε καταχρηστικά ο πλειστηριασμός λόγω εκκρεμούσης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών.

4) ότι δήθεν μη νόμιμα επισπεύσθηκε ο πλειστηριασμός εκ μέρους της εταιρείας που ενεργούσε ως διαχειρίστρια της  απαίτησης.

5) ότι δήθεν δεν τηρήθηκε η προδικασία του πλειστηριασμού.

Η υπ' αριθμ. 15226/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) δικαίωσε πλήρως τον εντολέα μας και απέρριψε στο σύνολό της την ανακοπή κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιείται ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος να παραστεί στη δίκη της ανακοπής εκπροσωπώντας την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού, καθώς η νομιμοποίηση των εν λόγω εταιρειών (δικαιούχου και διαχειρίστριας της απαίτησης αντίστοιχα) είναι συντρέχουσα, ενόψει του ότι πρόκειται για περίπτωση διαχείρισης κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, στον οποίο δεν υφίσταται πρόβλεψη για αποκλειστική νομιμοποίηση των εταιρειών διαχείρισης ως μη δικαιούχων διαδίκων αντίστοιχη με εκείνη του άρθρου 1 παρ. 1 στοιχ. γ' εδ. γ' Ν. 4353/2015, όπου ρητά ορίζεται ότι τα δικαιώματα, που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες λόγω πώλησης απαιτήσεις, δύνανται να ασκούνται μόνο μέσω των εταιρειών διαχείρισης της ίδιας παραγράφου.

  • Διασφαλίζεται επαρκώς η πρόσβαση των οφειλετών στα στοιχεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που τους αφορούν, καθώς και η δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της διαδικασίας του πλειστηριασμού και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά του, ως προς τα στοιχεία δε στα οποία δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, δύνανται να απευθυνθούν στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ώστε να λάβουν γνώση τους. 

  • Οι ανακόπτοντες - οφειλέτες δεν επικαλούνται ότι όντως υπέβαλαν αίτηση ρύθμισης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, κατά τον Ν. 4738/2020, ούτε ότι πληρούσαν αμφότεροι τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους. Επίσης, μόνη δε η υποβολή της αίτησης ρύθμισης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου και την επίτευξη αυτής.