Παράταση μέχρι 31-12-2019 της προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.

27 Μαρτίου 2019

Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση να υποβάλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί μη χρήσης των ακινήτων τους, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. 

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 222 παρ. 2 του ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α’/19.07.2018), ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Η παράταση της προθεσμίας, η οποία αρχικά έληγε στις 19-1-2019, κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή του ενδεχομένου να βρεθούν οι ιδιοκτήτες αντιμέτωποι με υψηλά δημοτικά τέλη.