Επιστημονική εξειδίκευση. Προοδευτική νομική σκέψη.

Επαγγελματισμός Αξιοπιστία Αφοσίωση

Με ύψιστες αξίες την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου, την προσωπική ακεραιότητα και την πλήρη αφοσίωση στον εντολέα, παρέχονται από το 2011 ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους βασικούς τομείς δικαίου.

Αρθρογραφία

GDPR: Προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα ενημέρωσης.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Οι διατάξεις του GDPR προβλέπουν τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του GDPR, oυπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη ...

Τελευταία Νέα