Τομείς Εξειδίκευσης

Μισθώσεις

Παρέχεται ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, εξωδικαστική και δικαστική, για την ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν από μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικές μισθώσεις και ιδίως:           

  •     Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως
  •     Καταγγελία μίσθωσης
  •     Αναζήτηση οφειλόμενων μισθωμάτων
  •     Απόδοση μισθίου
  •     Αναπροσαρμογή μισθώματος & όρων της μίσθωσης
  •     Διαταγές πληρωμής & ανακοπές